Aseiden ja patruunoiden säilytys

Teksti: Jussi Partanen  Valokuvat: Pekka Rousi ja Jussi Partanen  27.12.2023
Aseiden säilytys
Jos taloudessa on yli viisi asetta, ne on säilytettävä standardoidussa turvakaapissa.
Aseiden säilytys kotona? Miten ja missä aseita säilytetään? Saako asetta säilyttää kesämökillä? Onko asekaappi pakollinen? Miten patruunat ja ruudit säilytetään? Kaikkiin kysymyksiin vastaukset löydät tästä Jahtimedian jutusta.

Tässä artikkelissa:

Oikeuskäytäntö tuntee tapauksia, joissa aseita on säilytetty väärin tahattomasti tai tietämättömyyttä. Kun asia on tullut poliisin tietoon, on ampuma-aseluvat peruttu. Lupien takaisinsaanti voi pahimmassa tapauksessa viedä vuosia. Ampuma-aseita koskevissa kysymyksissä kannattaakin aina kysyä neuvoa valvovalta viranomaiselta, eli poliisilta.

Ampuma-aselain mukaan ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset tulee säilyttää luvanhaltijan kotona, nimenomaan asuinhuoneistossa. Laki sallii säilytyksen myös vakituiseen asuntoon ”kiinteästi liittyvässä tilassa”, joka on turvatasoltaan ja valvottavuudeltaan vastaavanlainen. Tällainen paikka voi tietyin edellytyksin olla esimerkiksi omakotitalon yhteyteen rakennettu autotalli.

Erillinen autotallirakennus tai -katos eivät ole hyväksyttäviä säilytyspaikkoja, eivät myöskään kerros- tai rivitalojen erilliset varastotilat ullakolla tai kellarissa.

Asettaan voi laillisesti säilyttää myös toisen henkilön kotona vastaavissa tiloissa, jos tällä on oikeus kyseisen aseen hallussapitoon.

Aseluvan haltija voi säilyttää kotonaan myös esimerkiksi vanhempiensa tai lastensa aseita, mutta jos säilytettäviä aseita on kuusi tai enemmän, niille on oltava stardardoitu turvakaappi. Kaikkien taloudessa olevien asekaappien on tällöin oltava standardikaappeja.

Pääsy aseisiin saa olla vain sillä, jolla on oikeus pitää niitä hallussaan. Jos esimerkiksi isällä on kuusi ja pojalla kaksi asetta, kaikkien aseiden tulee olla turvakaapissa.

Jos pojalla on luvat vain haulikkoon, ei hänellä saa olla pääsyä turvakaappiin, jossa on myös kivääreitä. Sama koskee patruunoita: pääsy niihin saa olla vain henkilöllä, jolla on oikeus pitää niitä hallusssaan.

Tässä Corrotechin asekaapissa kaikki kaapin asiakirjat ovat kätevästi muovitaskussa kaappiin kiinnitettynä.

Patruunoiden ja ruudin säilytys kotona

Kemikaali- ja räjähdelainsäädäntö vaikuttaa muun muassa patruunoiden sekä ruudin ja nallien säilyttämiseen. Sen mukaan asuinhuoneistossa saa säilyttää enintään kaksi kiloa ruutia ja yhteensä enintään 20 000 ampuma-aseissa, työkaluissa ja lähetyspistooleissa käytettävää patruunaa ja niiden sytytysnallia.

Kaikki räjähteet tulee säilyttää lukituissa kaapeissa siten, että asiattomat eivät voi päästä tuotteisiin käsiksi. Kaappi tulee olla sijoitettu siten, ettei niiden läheisyydessä ole tulenkäsittelyä tai laitteita tai tuotteita, joista voi aiheutua räjähteen syttyminen.

Lue myös: Kuljeta asetta oikein

Asuinhuoneistossa olevien patruunoiden, nallien ja ruudin lisäksi esimerkiksi talosta erillään olevassa autotallissa voi olla vielä viisi kiloa ruutia ja 30 000 patruunaa. Erillisessä rakennuksessa olevat patruunat ja ruuti on säilytettävä lukitussa kaapissa.

Turvakaapin standardikilvestä voi tarkistaa muun muassa kaapin standardiluokituksen ja valmistusvuoden.
Nykyisin on saatavana turva- kaappeja, joissa on perinteisen avainlukon asemasta digilukko. Digilukko on monessa mielessä hyvä ratkaisu, sillä sitä varten asunnossa ei esimerkiksi ole piilossa vara-avainta.

Milloin tarvitaan asekaappi ja onko se pakollinen? Aseiden määrällä on väliä

Ampuma-aselain mukaan aseet ja niiden osat on säilytettävä siten, ettei ole vaaraa niiden joutumisesta asiattomien haltuun. Jos taloudessa säilytetään enin-
tään viittä asetta, niitä voidaan laillisesti säilyttää esimerkiksi lukitussa vaatehuoneessa tai -kaapissa ja patruunat vielä erikseen lukitussa laatikossa tai kaapissa.

Näihin lukittuihin tiloihin ei saa olla pääsyä kuin niillä, joilla on luvat vastaaviin aseisiin.

Vaikka laki ei siis edellytä turvakaappia, on se paras vaihtoehto.

Aseen voi säilyttää myös niin, että joku muu aseen osa kuin äänenvaimennin säilytetään erillään lukittuna, ja aseen muut osat piilotetaan. Lukittavassa kaapissa voidaan myös säilyttää kokonaista asetta.

Jos taloudessa on turvakaappi, niin aseita ja patruunoita voidaan säilyttää sellaisessa. Toinen vaihtoehto on esimerksi erilliset kaapit aseille ja patruunoille. Jos aseet ja patruunat eivät mahdu turvakaappiin, niin patruunoille voidaan esimerkiksi hankkia erillinen, edullisempi peltikaappi.

Ampuma-aselain mukaan ”jos säilytettävänä on erityisen vaarallinen ampuma-ase, useampi kuin viisi ampuma-asetta tai aseen osat useampaan kuin viiden ampuma-aseen kokoamiseen, aseet on säilytettävä murtoturvallisessa ja lukitussa turvakaapissa. Turvakaappia ei kuitenkaan edellytetä, jos aseiden säilytyspaikan poliisilaitos on hyväksynyt säilytystilat.

Turvakaappivaatimus astui voimaan 1.12.2015. Lakiin kirjoitettu viiden vuoden siirtymäaika päättyy 30.11.2020 ja sen jälkeen kaikilla, joilla on säilytettävänä vähintään kuusi ampuma-asetta tai yksikin erityisen vaaralliseksi luvitettu ase (ERVA), tulee olla säilytystä varten standardoitu turvakaappi tai poliisin hyväksymät säilytystilat.

Turvakaapin on oltava vähintään tason S1 (standardi EN 14450) tai tason 0 (standardi EN 1143-1) mukainen. Vanhemmilla kaapeilla hyväksytään lakkautettu standardi SS 3492. Poliisihallitus on hyväksynyt ruotsalaisen normin SSF 3492 mukaiset kaapit yli viiden aseen säilyttämiseen.

Jos turvakaappi painaa tyhjänä alle 150 kiloa, se on kiinnitettävä kaapin sisäpuolelta lattiaan tai seinään.

Poliisi voi erikseen hyväksyä myös kilvettömän asekaapin tai esimerkiksi kassakaapin aseiden säilytykseen. Tällöin poliisin on käytävä paikan päällä katsomassa ja hyväksymässä kaappi. Hintaa tarkastuksella on 92 euroa.

Markkinamiehet saattavat myydä kuvan mukaisia yhden millimetrin vahvuisesta pellistä tehtyjä kaappe- ja asekaappi-nimikkeellä. Niitä ei pidä sekoittaa standardoituihin turvakaappeihin, jollainen vaaditaan yli viiden aseen säilyttämiseen.

Asehuonekin mahdollinen

Asehuonetta suunniteltaessa tärkeitä yksityiskohtia ovat erityisesti hälyttimet, alakatot ja seinärakenteet. Tilassa ei mielellään tulisi olla ikkunoita, mutta ilmanvaihto kannattaa rakentaa aseiden kuivumisen varmistamiseksi. Oveen ja sen lukitukseen on luonnollisesti kiinnitettävä huomiota.

Ampuma-aselaissa ja -asetuksessa ei kummassakaan ole tarkkaa mainintaa poliisin tarkastaman tilan vaatimuksista. Vuoden 2011 jälkeen poliisi ja Poliisihallitus ovat soveltuvin osin käyttäneet Finanssialan keskusliiton Rakenteellista murtosuojausohjetta III, joka löytyy sivuilta finanssiala.fi

Ohje on laadittu vakuutusyhtiöiden vaatimusten ja tarpeiden mukaan, joten ampuma-aseiden säilyttämiseen se ei sovi kovinkaan hyvin. Tutustu huolella murtosuojausohjeeseen, ja keskustele asiasta oman poliisilaitoksesi kanssa. Ohje pätee erityisesti uudisrakennuksien kohdalla, joita vasta suunnitellaan.

Lue myös: Neljä ehdotonta aseturvallisuussääntöä

Tarkkana näyttöjen ja ilmoitusten kanssa

Ampuma-aseen hankkimislupa on voimassa 12 kuukautta myöntöpäivästä. Hankkimisluvan mukaisesti ostettu ase on myös näytettävä poliisille tuon ajan puitteissa 30 päivän sisällä hankkimispäivästä. Aseen voi poliisille esittää myös toinen henkilö, jolla on hallussapito-oikeus vastaavaan aseeseen.

Uusi ase on luvaton, ellei sitä esitetä hankkimisluvan voimassaollessa. Havaittu rike voi johtaa muidenkin aselupien peruuttamiseen.

Päivämäärissä ei ole liikkumavaraa myöskään määräaikaisten aselupien tai perikuntien aseiden kohdalla, eikä esimerkiksi harrastuneisuuden todistamisessa. Aseiden haltijoiden on itse muistettava tehdä asiaan kuuluvat ilmoitukset annetuissa määräajoissa. Kannattaa myös muistaa, että ajan varaus polii sille ei usein onnistu seuraavalle päivälle.

Artikkeli on julkaistu aiemmin Jahti-lehdessä 03/2020. Jahti on Metsästäjäliiton jäsenlehti, joka ilmestyy viisi kertaa vuodessa. Metsästäjäliiton jäsenenä saat Jahdin jäsenetuna suoraan kotiisi kannettuna. Metsästäjäliiton jäsenenä voit lukea Jahdin myös näköislehtenä OmaMetson kautta. Tervetuloa mukaan mahdollistamaan metsästystä nyt ja tulevaisuudessa liittymällä jäseneksi.

Artikkeli perustuu Poliisihallituksen virkamieshaastatteluun. Tekstin on tarkastanut sisäministeriön poliisiosaston virkamies. Artikkelia päivitetty 17.8.

Lue myös: Aseen huolto ja puhdistus

Katso video aseiden säilytyksestä

Info
Ampumaharrastuksen on oltava jatkuvaa

Ampuma-aselain 53 a §:n mukaan niiden pistoolin, revolverin, pienoispistoolin tai pienoisrevolverin luvanhaltijoiden, jotka ovat jättäneet hallussapitolupaa koskevan hakemuksensa 13.6.2011 tai sen jälkeen, sekä niiden Itselataavan kertatulta ampuvan kiväärin, haulikon tai pienoiskiväärin luvanhaltijoiden, jotka ovat jättäneet hallussapitolupaa koskevan hakemuksensa 15.7.2019 tai sen jälkeen, tulee osoittaa harrastuk-
sensa jatkuminen.

Kyseisen pykälän perusteella luonnollisen henkilön, jolla on hallussapitoon oikeuttava lupa 6 §:n 2 momentin 4–7 kohdassa tarkoitettuun ampuma-asee-
seen, erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen taikka ampuma-aseeseen, jonka toimintatapa on itselataava kertatuli, on viiden vuoden kuluttua luva antamisesta ja tämän jälkeen viiden vuoden välein osoitettava harrastuneisuutensa jatkuminen lupaviranomaiselle.

Määräaikaisiin hallussapitolupiin ja aselupiin liittyen harrastuneisuuden osoittaminen esitetään todistuksella uusittaessa lupaa. Jos lupaa ei uusita, se lakkaa olemasta voimassa.

Luvanhaltija on velvollinen huolehtimaan itse harrastuksen jatkumista osoittavan todistuksen toimittamisesta viran-
omaiselle.

Harrastuksen osoittaminen käytännössä:

→ Ampuma-asekouluttajan antama todistus ampumaurheilun ja -harrastuksen aktiivisesta harrastamisesta;

→ pistoolin, revolverin, pienoispistoolintai pienoisrevolverin tapauksessa riistanhoitoyhdistyksen antama todistus loukku- tai luolapyynnin aktiivisesta harjoittamisesta; taikka

→ luotettava selvitys ampuma-aseen käytöstä näytökseen, kuvaukseen tai muuhun vastaavaan esitykseen.

→ Metsästysperusteella myönnettyjen itselataavien kertatulta ampuvien kiväärien, haulikoiden tai pienoiski- väärien kohdalla Poliisihallitus antaa myöhemmin ohjeet siitä, kuinka selvitys metsästysharrastuksen jatkumisesta on annettava ja mitä selvityksen tulee sisältää.

Lupaviranomainen voi tarvittaessa vaatia luvanhaltijaa esittämään harrastuksestaan muitakin selvityksiä.

Lisätietoja harrastuneisuuden osoittami-
sesta poliisi.fi/luvat/ampuma_aseluvat

Ampuma-aseen ja aseen osan lainaaminen
Ampuma-aselain 87 §:n mukaan:

→ Haulikon saa lainata vain sille, jolla on oikeus haulikon, kiväärin tai yhdistelmäaseen hallussapitoon.

→ Kiväärin tai yhdistelmäaseen saa lainata vain sille, jolla on oikeus kiväärin tai yhdistelmäaseen hallussapitoon.

→ Pienoiskiväärin tai mustaruutiaseen saa lainata vain sille, jolla on oikeus haulikon, kiväärin, pienoiskiväärin, pistoolin, revolverin, yhdistelmäaseen tai mustaruutiaseen hallussapitoon.

→ Pistoolin tai revolverin saa lainata vain sille, jolla on oikeus pistoolin tai revolverin hallussapitoon.

→ Pienoispistoolin tai pienoisrevolverin saa lainata vain sille, jolla on oikeus pistoolin, pienoispistoolin, revolverin tai pienoisrevolverin hallussapitoon.

Toisin sanoen, jos sinulla on aselupa esimerkiksi .222 Rem kaliiperin kivääriin, voit lainata lupakortilla esimerkiksi .308 win kaliiperin kivääri ja ostaa siihen myös patruunoita.

Erityisen vaaralliset ampuma-aseet
Erityisen vaarallisten ampuma-aseiden (ERVA) ja aseen osien hankkiminen on pääsääntöisesti kiellettyä.

Poikkeukset määritellään ampuma-aselaissa. ERVA-aseita on myös metsästyskäytössä.

Ampuma-aselain mukaan ERVA- aseita ovat sinko, kranaatinheitin, takaaladattava tykki sekä rakenteeltaan ja käyttötarkoitukseltaan vastaava ampuma-ase, ohjus- ja raketinheitinjärjestelmä, sarjatuliase ja muuksi esineeksi kuin ampuma-aseeksi naamioitu ampuma-ase.

ERVA-aseiksi määritellään myös sarjatuliaseet, jotka on muunnettu toimimaan kertatulella, lippaallisella kertatulella tai itselataavalla kertatu-
lella. Myös lyhyet, keskisytytteiset itselataavat kertatuliaseet, joilla voidaan laukaista yli 21 patruunaa ilman uudelleenlatausta tai jossa käytetään latauslaitetta (kapasiteetti yli 20 patruunaa), ja pitkät keskisytytteiset itselataavat kertatuliaseet, joilla voidaan laukaista yli 11 patruunaa ilman uudelleenlatausta tai jossa käytetään latauslaitetta (yli 10 patruunaa), kuuluvat ERVA-aseisiin.

Myös kahden käden otteella ammuttavat, lyhyet itselataavat kertatuliaseet ovat ERVA-aseita.

Laissa on määritelty myös erityisen vaaralliset patruunat ja ammukset. Ampuma-aseen hallussapito-lupa tai aselupa ei oikeuta erityisen vaarallisten patruunoiden ja ammusten hankkimiseen, mutta poliisilaitos voi erityisestä syystä antaa erillisen ampumatarvikeluvan, joka oikeuttaa niiden hankintaan ja hallussapitoon.

Jos tällainen ampuma-ase on hankittu viimeistään 12.6.2017, lupa säilyy sen voimassaoloajan ennallaan ilman mitään toimenpiteitä.

Luvalla saa pitää hallussa ja hankkia edellä mainittuja latauslaitteita, eli niin sanottuja isoja lippaita.

 

Liity jäseneksi

Artikkeli on julkaistu aiemmin Jahti-lehdessä 03/2020. Jahti on Metsästäjäliiton jäsenlehti, joka ilmestyy viisi kertaa vuodessa. Metsästäjäliiton jäsenenä saat Jahdin jäsenetuna suoraan kotiisi kannettuna. Metsästäjäliiton jäsenenä voit lukea Jahdin myös näköislehtenä OmaMetson kautta. Metsästäjäliitto on suomalaisen metsästyksen tietotaidon koti. Sen ovet ovat auki kaikille metsästäjille, metsästyksestä kiinnostuneille ja suomalaista eräkulttuuria arvostaville.

Metsästäjäliitto tarjoaa mahdollisuuden yhteiseen tekemiseen, uuden harrastuksen aloittamiseen sekä luonnonläheiseen elämäntapaan. Jäsenenä saat tietoa, taitoa ja edunvalvontaa sekä yhteisöllistä toimintaa samanhenkisten ihmisten kesken.

Liity sinäkin jäseneksi >>