Förvara ditt vapen på rätt sätt

Teksti: Jussi Partanen  Valokuvat: Pekka Rousi ja Jussi Partanen  10.02.2023
Om högst fem vapen förvaras i hushållet kan de lagligen förvaras till exempel i en låst garderob eller ett klädskåp.
Om ett hushåll har fler än fem vapen ska de förvaras i ett standardiserat säkerhetsskåp.
Bestämmelser om förvaring och transport av skjutvapen och patroner finns i skjutvapenlagen samt i lagstiftningen om kemikalier och explosiva varor. Lagstiftningen är ofta svår att tolka. Det är viktigt att en jägare behärskar åtminstone grunderna för att undvika fel och skador som kan hota jägarens hobby på grund av att tillstånden går förlorade.

Rättspraxis känner till fall där vapen har förvarats fel oavsiktligt eller på grund av okunskap. När polisen fått kännedom om fallet har skjutvapentillstånden återkallats. I värsta fall kan det ta flera år att få tillbaka tillstånden. I frågor som gäller skjutvapen lönar det sig alltid att be tillsynsmyndigheten, det vill säga polisen, om råd.

Enligt skjutvapenlagen ska skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler förvaras hemma hos tillståndshavaren, uttryckligen i bostaden. Lagen tillåter också förvaring i "ett utrymme som är nära anknutet till” den stadigvarande bostaden, som motsvarar den när det gäller skyddsnivå och förutsättningar för tillsyn. Ett sådant utrymme kan under vissa förutsättningar vara till exempel ett garage som är byggt i anslutning till ett småhus.

En separat garagebyggnad eller en carport är inte godtagbara förvaringsplatser, inte heller separata förvaringsutrymmen på vinden eller i källaren i vånings- eller radhus.

Ett vapen kan lagligen förvaras också hemma hos en annan person i ett motsvarande utrymme, om personen har rätt att inneha vapnet i fråga.

Innehavaren av ett vapentillstånd kan också förvara till exempel sina föräldrars eller barns vapen i sitt hem, men om sex eller fler vapen förvaras i samma hushåll ska det finnas ett standardiserat säkerhetsskåp för dem. Alla vapenskåp i hushållet ska då vara standardiserade skåp.

Endast personer som har rätt att inneha vapnen får ha nyckel till säkerhetsskåpet. Om till exempel en far har sex vapen och hans son har två, ska alla vapen förvaras i ett säkerhetsskåp. Om pojken endast har tillstånd för hagelgevär, får han inte ha nyckel till ett säkerhetsskåp där också kulgevär förvaras. Detsamma gäller patroner: endast personer som har rätt att inneha patronerna får ha nyckel till förvaringsskåpet.

Alla handlingar som gäller detta vapenskåp från Corrotech kan förvaras i den praktiska plastfickan som är fäst på skåpet.

Förvaring av patroner och krut

Lagstiftningen om kemikalier och explosiva varor inverkar på bland annat förvaringen av patroner, krut och tändhattar. Skjutvapenlagen kräver inte att patroner förvaras i ett låst skåp, utan kravet på detta kommer från förordningen om explosiva varor.

Enligt den får i bostadslägenhet förvaras sammanlagt högst 2 kg krut, högst 20 000 patroner för skjutvapen, verktyg eller startpistoler och maximalt 1 000 tändhattar för patroner. Krut och pyrotekniska produkter, såsom fyrverkeripjäser, ska förvaras åtskilt i egna låsta skåp placerade långt från värmekällor och hantering av eld. Andra lättantändliga ämnen får inte heller förvaras i närheten.

Patroner och tändhattar ska också förvaras i låst skåp antingen åtskilt från andra explosiva varor eller i samma skåp som krutet.

Utöver de patroner, tändhattar och krut som förvaras i bostaden får ytterligare 5 kg krut och 30 000 patroner förvaras till exempel i ett garage som inte är byggt i anslutning till huset. Patroner och krut ska förvaras i ett låst skåp.

På säkerhetsskåpets typskylt kan du bland annat kontrollera skåpets standardklassificering och tillverkningsår. Säkerhetsskåpets nuvarande standardmärkningar är EN 14450 och EN 1143-1.
Numera finns säkerhetsskåp med digitala lås i stället för det traditionella nyckellåset. Digitala lås är i många avseenden en bra lösning, eftersom det till exempel inte finns någon reservnyckel gömd i bostaden.

Antalet vapen är viktigt

Enligt skjutvapenlagen ska vapnen och vapendelarna förvaras så att det inte finns någon risk för att de ska komma i obehörigas besittning. Om högst fem vapen förvaras i hushållet kan de lagligen förvaras till exempel i en låst garderob eller ett klädskåp. Patronerna förvaras då separat i en låst låda eller ett skåp. Endast personer som har tillstånd att inneha motsvarande vapen får ha nyckel till dessa låsta utrymmen.

Även om lagen inte kräver ett säkerhetsskåp är ett sådant alltid det bästa alternativet.

Ett vapen kan också förvaras så att någon annan vapendel än ljuddämparen förvaras separat i ett låst utrymme, medan vapnets övriga delar är gömda i bostaden. Hela vapnet kan förvaras i ett låsbart skåp.

Om hushållet har ett säkerhetsskåp kan vapen och patroner förvaras i ett sådant. Ett annat alternativ är till exempel separata skåp för vapen och patroner. Om vapnen och patronerna inte får rum i säkerhetsskåpet kan patronerna förvaras till exempel i ett separat, förmånligare plåtskåp.

I skjutvapenlagen konstateras att "om ett särskilt farligt skjutvapen, flera än fem skjutvapen eller vapendelar som kan monteras till flera än fem skjutvapen ska förvaras, ska vapnen förvaras i ett stöldsäkert och låst säkerhetsskåp. Säkerhetsskåp krävs dock inte, om förvaringsutrymmet har godkänts av polisinrättningen på förvaringsorten.”

Kravet på säkerhetsskåp trädde i kraft den 1 december 2015. Den övergångsperiod på fem år som anges i lagen löper ut den 30 november 2020 och därefter ska alla som förvarar minst sex skjutvapen eller ett enda särskilt farligt vapen ha ett standardiserat säkerhetsskåp eller i förvaringsutrymmen som godkänts av polisen

Säkerhetsskåpet ska uppfylla minst nivå S1 (standard EN 14450) eller nivå 0 (standard EN 1143-1). För äldre skåp godkänns den upphävda standarden SS 3492. Polisstyrelsen har godkänt skåp enligt den svenska normen SSF 3492 för förvaring av fler än fem vapen. Om säkerhetsskåpet väger mindre än 150 kg när det står tomt, ska det fästas i golvet eller väggen från insidan av skåpet.

Polisen kan också separat godkänna ett icke standardiserat vapenskåp eller till exempel ett kassaskåp för förvaring av vapen. Då ska polisen besöka bostaden för att inspektera och godkänna skåpet. Priset för inspektionen är 92 euro.

Marknadsförare kan sälja skåp tillverkade av en millimeter stark plåt enligt bilden under namnet vapenskåp. Dessa skåp ska inte förväxlas med de standardiserade säkerhetsskåp som krävs för förvaring av fler än fem vapen.

Även vapenrum kan godkännas

Viktiga detaljer i planeringen av ett vapenrum är i synnerhet larmanordningar, undertak och väggkonstruktioner. Utrymmet ska helst inte ha fönster, men ventilation behövs för att vapnen ska torka. Dörren och låset är naturligtvis viktiga.

Varken skjutvapenlagen eller -förordningen innehåller några exakta krav på ett rum som inspekteras av polisen. Efter 2011 har polisen och Polisstyrelsen i tillämpliga delar använt Finans Finlands anvisning III för strukturella inbrottsskydd, som finns på finska på finanssiala.fi

Anvisningen har utarbetats enligt försäkringsbolagens krav och behov, så den lämpar sig inte särskilt bra för förvaring av skjutvapen. Läs anvisningarna om inbrottsskydd omsorgsfullt och diskutera saken med din egen polisinrättning. Anvisningen gäller i synnerhet nybyggen som är under planering.

Artikeln grundar sig på en intervju med en tjänsteman vid Polisstyrelsen. Texten har granskats av en tjänsteman vid inrikesministeriets polisavdelning.

 

Var noga med uppvisanden och anmälningar

Förvärvstillståndet för ett skjutvapen är i kraft 12 månader från dagen för beviljandet. Ett vapen som köpts enligt förvärvstillståndet ska också visas upp för polisen inom den tidsperioden och inom 30 dagar från förvärvet. Ett vapen kan också visas upp för polisen av en annan person som har rätt att inneha ett motsvarande vapen.

Ett nytt vapen är olovligt om det inte visas upp under förvärvstillståndets giltighetstid. En observerad förseelse kan leda till att även andra vapentillstånd återkallas.

Datumen har inte heller någon marginal för tidsbundna vapentillstånd eller arvingars vapen, eller för att påvisa till exempel hobbyverksamhet. Vapeninnehavarna ska själva komma ihåg att göra relevanta anmälningar inom utsatt tid. Kom också ihåg att det ofta inte är möjligt att boka tid hos polisen till följande dag.

Info
Aktiv hobbyverksamhet

Enligt 53 a § i skjutvapenlagen ska tillståndshavare som har en pistol, revolver, miniatyrpistol eller miniatyrrevolver och som har lämnat in sin ansökan om innehavstillstånd den 13 juni 2011 eller senare, samt tillståndshavare som har ett halvautomatiskt skjutvapen, hagelgevär eller miniatyrgevär och som har lämnat in sin ansökan om innehavstillstånd den 15 juli 2019 eller senare kunna påvisa aktiv hobbyverksamhet.

Med stöd av paragrafen i fråga ska en fysisk person som har ett sådant innehavstillstånd till ett i 6 § 2 mom. 4–7 punkten avsett skjutvapen, ett särskilt farligt skjutvapen eller ett halvautomatiskt skjutvapen fem år efter det att tillståndet meddelades, och därefter med fem års mellanrum, till tillståndsmyndigheten lämna in en utredning för att påvisa aktiv hobbyverksamhet.

I anslutning till tidsbundna innehavstillstånd och vapentillstånd ska en utredning för att påvisa hobbyverksamhet lämnas när tillståndet förnyas. Om tillståndet inte förnyas upphör det att gälla.

Tillståndshavaren är skyldig att själv se till att ett intyg över fortsatt hobbyverksamhet lämnas in till myndigheten.

Påvisande av hobbyverksamhet i praktiken:

→ skytteinstruktörens intyg över aktivt utövande av sport- och hobbyskytte,

→ i fråga om pistol, revolver, miniatyrpistol eller miniatyrrevolver av jaktvårdsföreningen utfärdat intyg över aktiv jakt med fälla eller grytjakt, eller

→ tillförlitlig utredning av användningen av skjutvapen för uppvisning, filminspelning eller annan motsvarande förevisning.

→ I fråga om halvautomatiska skjutvapen, hagelgevär eller miniatyrgevär som beviljats tillstånd på basis av jakt ger Polisstyrelsen senare anvisningar om hur utredningen över fortsatt jakthobbyverksamhet ska lämnas och vad utredningen ska innehålla.

Tillståndsmyndigheten kan vid behov kräva att tillståndshavaren visar upp även andra utredningar med anknytning till sin hobby.

Mer information om påvisande av hobbyverksamhet finns på poliisi.fi/tillstand/skjutvapentillstand.

Info
Utlåning av skjutvapen och vapendelar

Enligt 87 § i skjutvapenlagen får

→ ett hagelgevär lånas ut endast till den som har rätt att inneha ett hagelgevär, ett gevär eller ett kombinationsvapen,

→ ett gevär eller ett kombinationsvapen lånas ut endast till den som har rätt att inneha ett gevär eller ett kombinationsvapen,

→ ett salongsgevär eller ett svartkrutvapen lånas ut endast till den som har rätt att inneha ett hagelgevär, ett gevär, ett salongsgevär, en pistol, en revolver, ett kombinationsvapen eller ett svartkrutvapen,

→ en pistol eller en revolver lånas ut endast till den som har rätt att inneha en pistol eller en revolver, och

→ en miniatyrpistol eller en miniatyrrevolver får lånas ut endast till den som har rätt att inneha en pistol, en miniatyrpistol, en revolver eller en miniatyrrevolver.

Med andra ord, om du har vapentillstånd för till exempel ett .222 Rem gevär kan du mot tillståndsbevis låna till exempel ett .308 Win gevär och köpa patroner till geväret.

Info
Särskilt farliga skjutvapen

Det är i regel förbjudet att skaffa särskilt farliga skjutvapen och vapendelar. Undantagen fastställs i skjutvapenlagen. Särskilt farliga skjutvapen används också vid jakt.

Enligt skjutvapenlagen avses med särskilt farliga skjutvapen rekylfria pansarvärnsvapen, granatkastare, bakladdningspjäser eller till konstruktion och användningssyfte motsvarande skjutvapen samt robot- och raketuppskjutningssystem, automatvapen och skjutvapen maskerade som ett annat föremål.

Som särskilt farliga skjutvapen definieras också skjutvapen som ursprungligen tillverkats för att fungera med automateld, men som har modifierats så att det fungerar på något annat sätt.

Även korta halvautomatiska vapen med centralantändning med vilka mer än 21 patroner kan avfyras utan omladdning eller som har en laddningsanordning (med kapacitet för mer än 20 patroner), och långa halvautomatiska vapen med centralantändning med vilka mer än 11 patroner kan avfyras utan omladdning eller som har en laddningsanordning (med kapacitet för mer än tio patroner) hör till de särskilt farliga skjutvapnen. Också korta halvautomatiska skjutvapen som avfyras med tvåhandsgrepp är särskilt farliga skjutvapen.

I lagen definieras även särskilt farliga patroner och projektiler. Innehavstillstånd eller vapentillstånd för skjutvapen berättigar inte till förvärv av särskilt farliga patroner och projektiler, men polisinrättningen kan av särskilda skäl utfärda ett separat skjutförnödenhetstillstånd som berättigar till förvärv och innehav av dessa.

Om ett sådant skjutvapen har förvärvats senast den 12 juni 2017 förblir tillståndet oförändrat till giltighetstidens slut utan några åtgärder. Tillståndsinnehavaren får inneha och förvärva ovan nämnda laddningsanordningar, det vill säga så kallade stora magasin.