Vad anser ministern om jakt?

Teksti: Anna Grenfors  Valokuvat: Sakari Röyskö  07.03.2024
– Gemensamma aktiviteter och talkoarbete är kärnan i den finländska jaktkulturen, vet jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.
– Gemensamma aktiviteter och talkoarbete är kärnan i den finländska jaktkulturen, vet jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.
Kristdemokraternas Sari Essayah är jord- och skogsbruksminister. Jahtimedia utredde vad hon tycker om jaktfrågor.

Sari Essayah (kd.) är ny jord- och skogsbruksminister i den nya regeringen. Frågor som gäller jakt är en del av hennes förvaltningsområde.

Essayah själv har inget jaktkort, men berättar att hon hade för avsikt att ta jaktkort i riksdagen under den senaste perioden. Coronapandemin omkullkastade dock planerna.

– Jag försöker hitta tid i min kalender för att avlägga examen, lovar ministern.

– I min närmaste krets finns jaktentusiaster och genom markägande deltog vi alltid i hela byns älgjaktfest i min barndom. Min mormor tillredde också ofta mat av skogsfågel och vilt serverades även i övrigt, berättar hon.

Kunskap om verksamhetsfältet och utmaningarna

Det nya regeringsprogrammet förhåller sig mycket positivt till jakt. Essayah kommer som minister att främja målen i programmet:

– Jägarna har en viktig samhällelig roll när det gäller att skydda och reglera viltbestånden samt ta hand om skador och sköta livsmiljöer. Denna roll stöder vi genom regeringsprogrammet samt samarbetet mellan förvaltningsområdet och intressentgrupperna på många olika sätt. 

Särskilt de stora rovdjuren, besvär över dispenser som gäller dem samt negativa domstolsbeslut har väckt diskussion i Finland. Samtidigt har man dock kunnat jaga stora rovdjur i Sverige. 

– Regeringen är väl insatt i den finländska rovdjurspolitiken som helhet och utmaningarna i anslutning till den. Finlands engagemang för att skydda stora rovdjur, skador orsakade av stora rovdjur och upprätthållandet av den finländska jaktkulturen är en helhet som inte kan samordnas endast på ett sätt. I genomförandet av målen i regeringsprogrammet betonas särskilt det internationella samarbetet för att ändra bilagorna till skyddsdirektiven. Genom att kombinera detta med de nationella medel som bara är i våra egna händer har vi goda förutsättningar att framgångsrikt genomföra regeringsprogrammet, lugnar Essayah.

När hon tillfrågas om vilka frågor om jakt och fiske hon skulle vilja bekanta sig närmare med, nämner Essayah ett viltvårdsprojekt:

– Det kunde till exempel vara intressant att bekanta sig medprojektet för rastområden för sjöfåglar, som Jägarförbundet genomför i samarbete med Birdlife som en del av Sotka-projektet.

Ministern är mycket medveten om jaktföreningarnas och Jägarförbundets viktiga ställning i samhället.

– Gemensamma aktiviteter och talkoarbete är kärnan i den finländska jaktkulturen. Utan det skulle den nuvarande viltförvaltningen och viltvårdsarbetet, främjandet av en övergripande hållbar jakt och arbetet för att bevara livsmiljöerna inte kunna fungera. Jägarförbundet har som jägarnas intresseorganisation en viktig roll i denna helhet, som kompletterar de statliga aktörernas, viltförvaltningens och viltforskningens arbete.

– En enorm arbetsmängd utförs i jaktföreningarna, och Finlands Jägarförbund har en viktig roll i att stödja dem, berömmer Essayah.

Info
Jägarförbundet är nöjd med regeringsprogrammet

I det nya regeringsprogrammet konstateras att regeringen är positivt inställd till jakt och att jakt är en värdefull del av den finländska livsstilen. Enligt programmet erkänns jaktens samhälleliga betydelse och dess framtid tryggas.

– Jägarförbundet tackar de partier som bildat regering för det jaktvänliga regeringsprogrammet. Programmet innehåller flera saker som jägarna efterfrågat och som Jägarförbundet i flera år har strävat efter att främja med sitt eget målprogram, gläder sig Jägarförbundets ordförande Tuomas Hallenberg.