Riistanruokinta - Kestävän riistaruokinnan ohjeet

Teksti: Erja Pekkala  07.09.2023
Ruokinnan tulee olla pienimuotoista.
Kestävässä riistaruokinnassa huomioidaan ruokintaan liittyvät haitat ja hyödyt, ruokittavan riistalajin tarpeet. Lisäksi otetaan huomioon myös eläintaudit sekä itse ruokinnasta että eläinten maastoon sijoittumisesta johtuvat mahdolliset haitat.
Metsästäjäliiton julkaisema riistanruokintaopas tarjoaa yksityiskohtaista tietoa siitä, miten valkohäntäpeuraa ja vesilintuja voidaan ruokkia kestävästi ja metsästää ruokintaa hyödyntäen. Opas on saatavilla verkosta.

Metsästäjäliitto on julkaissut Kestävän riistaruokinnan oppaan, joka käsittelee vesilintujen ja valkohäntäpeuran kestävästi toteutettavaa ruokintaa.

Lataa opas kätevästi PDF-muodossa >>

Peuran ja vesilintujen kohdalla tavoitteet ovat päinvastaiset – valkohäntäpeuran kantaa pyritään tihentymäalueilla pienentämään, kun taas vesilintujen kantoja kaikin tavoin kasvattamaan. Oppaasta saa tietoa lajien elintavoista sekä ruokintaan liittyvistä erityispiirteistä kaikki näkökulmat huomioiden. 

Riistanhoidon merkitystä korostetaan oppaassa. Erityisesti esiin nousee se, että vesilintujen elinolosuhteiden parantaminen on merkittävin tapa pyrkiä lisäämään vesilintujen määrää. Oppaasta käy myös ilmi, kuinka lajien pyynti toteutetaan eettisesti ruokintaa apuna käyttäen. 

Valkohäntäpeuran metsästysaikainen, pienimuotoinen ruokinta mahdollistaa tehokkaan ja turvallisen pyynnin ja kannan hallinnan.

Vesilintujen elintärkeät elinolot

Viime vuosina useat vesilintulajit ovat taantuneet maassamme voimakkaasti. Opas selventää, mikä merkitys elinolojen parantamisella on vesilintukannoille. Metsästyseuroja ja yksittäisiä metsästäjiä kannustetaan kosteikkojen ylläpitoon, omaehtoiseen kannanseurantaan sekä metsästyksen rajoittamiseen siihen määrään, jonka oman alueen poikastuotto sietää. 

Metsästäjäliiton tekemän kyselyn mukaan sopivana päiväsaaliina pidetään viittä elinvoimaisen lajin lintua. Taantuneiden lajien pyyntiä tulee välttää. Vesilintujen lajintuntemus on jokaisen linnustajan perusosaamista. 

Vesilintujen ruokintaan ei haluta erityisesti kannustaa, vaan pienimuotoisen metsästysruokinnan tulisi olla yksi motivaatiotekijä kosteikkojen perustamiselle.

Tärkeä viesti on, että ruokinta houkuttelee lintuja pitkienkin matkojen päästä. Omalle ruokinnalle tulevat linnut voivat siis olla muiden riistanhoitoa harjoittavien ansiota, ei voida ajatella, että ne olisivat ”omia” lintuja. 

Vesistöjen puhtaana säilyminen on yksi oleellinen osa vesilintujen ruokinnan suunnittelua. Ravintoa, joka on yleensä viljaa, suositellaan siroittelemaan suoraan veteen tai tarjoamaan lautalta, jolloin vältetään ei-toivottujen lajien ruokkiminen. Tällä tarkoitetaan muun muassa supikoiraa ja variksia. Niitä ja minkkiä tulee pyytää aktiivisesti ruokinnan ohessa. 

Lintuja ruokitaan kerralla vain sen verran, mitä ne syövät kohtuullisessa ajassa. Puhutaan pienimuotoisesta ruokinnasta, mikä Metsästäjäliiton suositusten mukaisesti tarkoittaa 1–5 kilogrammaa viljaa tai muuta rehua vuorokaudessa. Määrä perustuu liiton jäsenistölleen tekemään kyselyyn. Vastauksissa alle viiden kilon määrää piti sopivana 91 prosenttia 4 000 vastaajasta. 

Oppaassa pureudutaan myös hyvään hygieniaan ja tautiriskin tiedostamiseen. Ruokinta lisää aina lintujen kontakteja, mikä lisää suoraan yksilöstä toiseen leviävien tautien riskiä. Ruokinnan hajauttaminen ja massaruokinnan välttäminen on suositeltavaa. Lintujen ruokkimisessa tulee noudattaa hyvää hygieniaa myös ruokkijan itsensä suojaamiseksi.

Oppaasta selviävät parhaat tavat järjestää ruokinta niin, että tautien leviäminen ja ei-toivottujen lajien, kuten supikoiran, ruokkiminen vältetään. Kuvassa vesilintujen ruokintalautta.

Peuran ruokinta - tavoitteena kannan hallinta

Peuran ruokinnasta on apua valkohäntäpeurakannan rajoittamiseen erityisesti tihentymäalueilla. Ruokinta houkuttelee eri ikäisiä yksilöitä, ja sen avulla pystytään harjoittamaan tehokkaasti valikoivaa metsästystä. Peuran tihentymäalueiden ruokinnan tuleekin olla houkuttelu- eikä ylläpitoruokintaa. 

Ruokinnan on tärkeää olla pienimuotoista, mihin opas antaa tarkat ohjeet. Tavoitteena ei ole tehdä ruokinnasta peurojen pääasiallista ravinnonlähdettä, vaan koota peuroja oikeaan paikkaan metsästystä ajatellen.

Lukijalle valotetaan valkohäntäpeuran elintapoja: mitä se syö mihinkin aikaan vuodesta ja missä se mieluiten liikkuu. On selvää, että yleistyvät leudot talvet tuovat haasteen ruokintaan, koska peurat löytävät ruokaa talvisin kasvipeitteisenä pysyviltä pelloilta. Peurankaan suu ei ole tuohesta, ja se valitsee kulloinkin parasta ja helpoiten saatavilla olevaa ravintoa. 

Oppaassa korostetaan peurojen hyvinvoinnista huolehtimista. Märehtijänä valkohäntäpeuran ruoansulatuselimistö on herkkä muutoksille. Väärin toteutettu ruokinta tai huonolaatuinen ruoka aiheuttavat sille vakaviakin ruoansulatusongelmia, jolloin peura voi sairastua tai jopa kuolla. 

Perusperiaatteena on, että peuralle tarjoillaan vuodenaikaan nähden samantyyppistä ravintoa, jota se luonnossakin syö. Ruokinnan jatkuvuus, hyvälaatuinen ja puhdas ravinto erilaisia ruokinta-automaatteja apuna käyttäen ovat pienimuotoisen houkutteluruokinnan mainioita ohjenuoria. 

Riistanhoitoa harjoittaville muistutetaan, että ruokinnalla ei saa aiheuttaa muille maankäyttäjille haittaa tai vahinkoa. Erityisen tärkeää on estää hukkakauran leviäminen. 

Oppaassa käydään läpi valkohäntäpeuran turvallista ja eettisiä periaatteita noudattavaa metsästystä, mihin ruokinnalta pyynti antaa hyvät edellytykset. Ruokinnalta pyydettäessä ampumasektori ja turvallinen tausta voidaan suunnitella etukäteen. Ampumatilanne on yleensä rauhallinen, mikä helpottaa sekä saaliin valikointia että onnistunutta riistalaukausta.

Lataa opas kätevästi PDF-muodossa >>

Lintuinfluenssa

Lintuinfluenssa metsästyksessä on huomioitava siten, että niinä aikoina, kun tautia esiintyy, ei käytetä ruokintoja, joilla linnut kerääntyvät pistemäiseen paikkaan.

Metsästyksestä pidättäydytään alueilla, joilla akuutteja tautitapauksia tai itsestään kuolleita lintuja on tavattu.

Saaliin käsittelyn hygienia on aina tärkeää ja lintuinfluenssaepidemioiden aikana siihen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Samat huomiot koskevat koirien käyttöä.

Info
Riistanruokintaopas

Opas on tehty yhteistyössä useiden asiantuntijoiden kanssa sekä maanomistajatahoja kuullen. Oppaan sisällöstä on konsultoitu Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliittoa (MTK), Suomen ammattiriistanhoitajat ry:tä ja Maanomistajain liittoa.

Kestävän ruokinnan opas sekä ja tiivistelmät kummastakin lajista ovat saatavilla sähköisesti liiton verkkosivuilla osoitteessa metsastajaliitto.fi/riistaruokinta