Näin hirvenmetsästys pidetään turvallisena - huomioi nämä

Teksti: Kirsi Färm ja Teemu Simenius  11.08.2022
Metsästyksessä kannattaa suosia aina metsästystorneja. Niitä käyttäessä luodin lentorata suuntautuu turvallisesti alaspäin ja näkyvyys on kaikkialle hyvä.
Metsästyksessä kannattaa suosia aina metsästystorneja. Niitä käyttäessä luodin lentorata suuntautuu turvallisesti alaspäin ja näkyvyys on kaikkialle hyvä. Kuva:Pekka Rousi.
Suomalaisessa metsästyskulttuurissa on pitkät perinteet seuruemuotoisesta hirvenmetsästyksestä, jossa useat metsästäjät passittavat samaan aikaan aseiden kanssa pienellä alueella. Huolellisella valmistautumisella ja sääntöjen noudattamisella on mahdollista välttää vahingot ja läheltä piti -tilanteet.

Metsästyslain mukaan hirven ja peuran metsästykselle on sovittava metsästyksen johtaja, jonka vastuulla on jahdin kulku ja turvallisuus.

Johtaja antaa muun muassa luvan jahdin aloittamiseen sekä lopettamiseen ja passista poistumiseen. Johtaja lisää turvallisuutta ja selkeyttää metsästäjien toimintaa.

Metsästäjät ja mahdolliset ajajat noudattavat metsästyksenjohtajan käskyjä.

Jotta jokainen osallistuja aseella tai ilman olisi tietoinen päivän kulusta, käydään jahdin aluksi läp kaikki turvallisuuden ja sujuvuuden kannalta keskeiset asiat. Ja vaikka takana olisi vuosikymmenten kokemus hirvimettältä, on ohjeistus silti käytävä läpi.

Jokaisen täytyy olla tietoinen säännöistä, sillä jokainen metsästäjä vastaa viime kädessä itse tekemisistään tai tekemättä jättämisistään. Varminta on jakaa kaikille ohjeet kirjallisina ja käydä ne vielä epäselvyyksien välttämiseksi kauden alussa läpi.

Seurueelle on hyvä kerrata:

  •  lain mukaiset varusteet
    • selvästi näkyvät turvaoranssit liivit tai takki sekä päähine. Väriä täytyy olla vähintään 2/3 vaatteen pinta-alasta.
  • miten siirrytään passiin ja passista pois
  • ase pidetään ladattuna vain passipaikassa ja puretaan heti ajon päätyttyä
  • turvalliset ampumasektorit
  • kaadettavat eläimet; niiden ikä, sukupuoli ja määrä
  • toiminta riistalaukauksen jälkeen
  • toiminta mahdollisessa haavakkotilanteessa

Ensimmäistä kertaa kokoonnuttaessa on tarkistettava, että metsästäjillä on voimassa oleva metsästyskortti, todistus suoritetusta ja voimassa olevasta ampumakokeesta sekä aseen hallussapitolupa.

Lisäksi ase on oltava kohdistettuna niillä patruunoille, joita metsästyksessä käytetään ja radalla on oltava käyty harjoittelemassa, jotta aseen käyttö on turvallista.

Jahtiin osallistujien on tiedettävä omat passipaikkansa sekä turvalliset ampumasektorit. Ampumasektoreista ei voi poiketa, ja siksi epäselvyydet on selvitettävä heti. Parasta olisikin, jos passipaikka ja sektori voidaan näyttää kullekin metsästäjälle selvästi joko kartasta tai paikan päällä.

Aseen tulee aina olla lataamattomana ja lukon auki, kun ollaan tulossa passiin tai lähdössä passista.

Oranssi vaatetus ja radiopuhelimet lisäävät metsästystilanteen turvallisuutta. Kuva: Sara Seppälä.

Torni lisää turvallisuutta

Metsästyksessä kannattaa suosia aina metsästystorneja. Niitä käyttäessä luodin lentorata suuntautuu turvallisesti alaspäin ja näkyvyys on kaikkialle hyvä.

Lisäksi metsästäjä on tornissa itse hyvin näkyvissä sekä seurakavereille että muille metsän käyttäjille.

Tornin käyttöä puoltaa myös parempi mahdollisuus saaliiseen: riista ei vainua metsästäjää, kun ihmisen haju leviää korkeammalle.

Jahdissa on suositeltavaa antaa säännöksi ”vain yksi eläin per tilanne”, sillä samassa tilanteessa useamman riistalaukauksen suorittaminen lisää vahinkojen riskiä. Myös ampumatta jättäminen on aina hyväksyttävä vaihtoehto.

 

Valppaus ei lopu kaatoon

Kun eläin on kaadettu, siitä ilmoitetaan heti metsästyksen johtajalle.

Kaadolle ei saa mennä ilman erillistä lupaa, eikä ajometsästyksessä ennen kuin ajo on loppunut. Kesken pyynnin passista siirtyminen sulkee viereisiltä passeilta sektorin. Ilman lupaa siirtyminen luo myös vaaratilanteen. 

Passeista poistutaan vasta, kun johtaja on antanut siihen luvan. Aseista poistetaan patruunat ennen liikkeelle lähtöä.

Mikäli eläin ei ole kaatunut näköetäisyydelle, johtaja antaa selkeät ohjeet ja kertoo, mihin kokoonnutaan ajon loputtua. Hän suunnittelee mahdollisen haavakon passitukset ja ampumasektorit turvallisiksi, sillä jäljestyksessä tilanteet voivat muuttua nopeasti.

Turvallisessa ampumasektorissa on riittävä vara viereisiin metsästäjiin sekä turvallinen tausta. Ampuminen on sallittua vain passipaikalla ja vain ampumasektoreiden mukaiseen suuntaan. Kuva: Pekka Rousi.

Huolellisuus aseen kanssa

Ase saa olla ladattuna vain passipaikalla.

Saavuttuaan passipaikalle metsästäjän tulee varmistaa paikan oikeellisuus. Naapuripassi tulee tietää näköhavainnolla.

Metsästäjä selvittää passipaikan turvallisen ampumasektorin ja noudattaa sitä kaikissa tilanteissa. Selkeät maaston merkit helpottavat rajaamaan turvallista aluetta.

Turvallisessa ampumasektorissa on riittävä vara viereisiin metsästäjiin sekä turvallinen tausta. Ampuminen on sallittua vain passipaikalla ja vain ampumasektoreiden mukaiseen suuntaan.

Jos ajossa käytetään koiraa, huomioi sen sijainti.

Odota, että metsästyksen johtaja antaa ilmoituksen ajon alkamisesta tai ampumaluvasta.

Kun olet ampunut riistalaukauksen, pysy rauhallisena. Muista poistaa aseesta patruunat ja pyydä myös jahtitovereita tarkistamaan omat aseensa.

Info
Lue lisää turvallisuudesta

Riistalaukaussimulaattori

Riistalaukaussimulaattorin avulla voi tutustua eri riistalajien anatomiaan ja ampua näin parempia riistalaukauksia.

Turvallinen metsästysammunta ja aseenkäsittely

Metsästyksessä ja aseenkäsittelyssä turvallisuus ja huolellisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä perusasioita malttia unohtamatta. Turvallisuus on myös asennekysymys: syövytä turvallinen aseenkäsittely selkäytimeen toistoilla ja harjoitteilla. Lue lisää turvallisesta aseen hallinnasta.

Hyvät metsästystavat

Suomen Metsästäjäliitto on määritellyt vuonna 1999 hyvät metsästystavat kaikkien metsästäjien ohjenuoraksi.

Aloittelevan metsästäjän opas

Oppaasta löydät metsästykseen tarvittavat perustiedot harrastuksen alkutaipaleelle. Opas koostuu kahdeksasta askeleesta. Jokaiselle askeleelle sinut opastaa kokenut metsästäjä. 

Metsästysammunnan ABC -opas

Metsästysammunnan ABC -koulutus on kehitetty juuri tutkinnon suorittaneille tai muuten vähän ampuneille metsästäjille. Koulutuksessa opit ampumisen perusasiat heti oikein. Siitä on hyvä jatkaa kohti itsenäistä rataharjoittelua. Ennen varsinaista koulutusta voit tutustua ennakkoon sähköisiin materiaaleihin.

Turvallista hirvijahtia -opas

Lue turvallisen hirvijahdin ohjesäännöt, löydät täältä ohjeet sekä metsästäjälle että metsästyksen johtajalle. Voit ladata ja tulostaa Turvallista hirvijahtia -esitteen vaikka koko seurueen käyttöön.