Tips för jägarexamen

Teksti ja kuvat: Kirsi Färm  31.10.2022
Det finns ingen åldersgräns eller andra särskilda krav för jägarexamen. Motivation att lära sig och intresse för jakt räcker.
Det finns ingen åldersgräns eller andra särskilda krav för jägarexamen. Motivation att lära sig och intresse för jakt räcker.
Med jaktkortet intygar du att du behärskar den teori, de lagar och förordningar som krävs vid jakt samt känner till arterna. Du får kortet när du först har avlagt jägarexamen med godkänt resultat. Finlands viltcentral ansvarar för jägarexamen.

Ett giltigt jaktkort är också en garanti för att du har betalat jaktvårdsavgiften för den pågående jaktsäsongen. Det ger dig rätt att jaga. Jaktvårdsavgiften kan till exempel jämföras med fotbollsföreningens årliga tävlingslicens som berättigar till deltagande i matcher.

Även utan kortet kan du delta i jakten till exempel som en person i drevkedjan eller som hundförare vid and- och hjortdjursjakt, men utan kortet får du till exempel inte skjuta ett djur eller rigga en fälla för kaniner. De invasiva främmande arterna mårdhund och mink får jagas utan jaktkort, men djuren måste kunna avlivas på behörigt sätt. Vid jakt på mink är en direkt dödande fångstfälla behändig och säker.

Jägarexamina ordnas av jaktvårdsföreningar. Även i många grundskolor och under ungdomars och vuxnas vildmarksläger är det möjligt att avlägga examen. Det finns ingen åldersgräns eller andra särskilda krav för examen. Motivation att lära sig och intresse för jakt räcker.

För olika studerande erbjuds olika studiesätt: gruppstudier, självständigt pluggande, webbkurser eller en kombination av dessa.

Förberedelser inför jägarexamen

Fundera först på hurdana studier som passar dig bäst: vill du fördjupa dig i ämnet för dig själv eller delta i närundervisningen några kvällar?

En del vill läsa Jägarguiden för sig själva och göra anteckningar i egen takt. Om du upplever att det här sättet passar dig bäst kan du köpa Jägarhandboken i Viltcentralens webbshop eller låna den i biblioteket.

Du kan också studera det som krävs med hjälp av en webbkurs. Den innehåller samma uppgifter som boken. Riistainfos fritt tillgängliga videor ingår i jägarkursen.

En del lär sig bäst i en examensutbildning som under normala förhållanden ordnas som närundervisning. Utbildningen omfattar sammanlagt 12 timmar och den är komprimerad till tre eller fyra kvällar. Även i den här utbildningen används Jägarguiden som studiematerial, men det blir mindre att läsa - om du bara koncentrerar dig och lyssnar på lektionerna!

Fördelarna med närundervisning är de rikliga praktiska exempel som utbildaren berättar om och möjligheten att genast få svar på frågor som uppstår. Någon annan kanske kommer på att fråga om något som du inte tänkt på. Utbildningarna för jägarexamen som ordnas nära dig finns på viltcentralens webbplats.

När du övar för examen är det inte endast för en provdag utan för resten av livet för din jakthobby.

Öva på förhand

När du övar för examen är det inte endast för en provdag utan för resten av livet för din jakthobby. Målet med examen är en jägare som beter sig tryggt, tar hänsyn till andra, är etisk och begrundande.

Lagen ställer minimikrav på jägarens beteende, men genom våra egna val kan vi ytterligare visa att vi är pålitliga och kompetenta jägare som är accepterade av samhället.

  • Öva på artidentifiering. Övningsbilder hittar du på Riistainfo
  • Öva på frågor från varje delområde: jakt nära bosättning, jaktsäkerhet, vapenhantering, jägarens etik, viltvård, vilthantering, vapenslag och vad man får jaga med dem… Övningsfrågor hittar du på Riistainfo.
  • Be en mer erfaren jägare att göra stickprov åt dig från Jägarguiden och från praktiska jaktsituationer.
  • Om möjligt, snacka med en mer erfaren jägare. Om du inte känner någon jägare kan du modigt närma dig dem i sociala medier.
  • Med praktik lär man sig alltid mer än att endast läsa teori. Be modigt av en bekant eller halvbekant jägare om att få delta i en jakt. Om du inte känner någon, ring modigt till jaktföreningarna eller fråga på sociala medier.

Ifrågasätt! Fråga en erfaren jägare om sådant som blivit oklart, gärna från många olika källor. Även efter detta kan du dubbelkolla svaret från en officiell källa, till exempel på en webbplats som upprätthålls av en myndighet (polisen, viltcentralen, Finlex) eller Jägarförbundets webbplats.

 

 

Tips för provdagen

Slappna av! Du kan nog. Du har övat flitigt och ingen kräver en perfekt prestation av dig.

Du får ha åtta fel i provet. Om du vill får du veta vilka svar som blev fel. Sannolikt kommer du under resten av ditt liv ihåg de rätta svaren på felen du gjorde i examen, så du lär dig även av dina fel.

Läs först noggrant igenom frågorna och återgå sedan till att svara. Börja med de som känns säkrast.

Ha ingen brådska, du har gott om tid. I examen ställs 60 flervalsfrågor, av vilka 15 är artidentifieringsuppgifter. Du har totalt 1,5 h på dig att avlägga provet. I början av provet görs en artidentifiering för vilken man har reserverat 15 minuter.

Om du har särskilda behov, till exempel läs- och skrivsvårigheter, kan du be om hjälp med examen. Då läser examinatorn till exempel upp frågorna som du svarar muntligt på. Det lönar sig att modigt diskutera specialbehoven med examinatorn i god tid på förhand innan provdagen.

Jägarexamen kan avläggas på finska, svenska, samiska eller engelska vid vilken jaktvårdsförening som helst. Om du vill avlägga examen på engelska eller på ”det andra” inhemska i ett helt enspråkigt område, är det bra att kontakta jaktvårdsföreningen några veckor före examen för att få provpappret på rätt språk.

Det är också möjligt att avlägga examen med hjälp av en tolk, om ovan nämnda språkalternativ inte räcker till. Då ordnar jaktvårdsföreningen en tolk och examinanden svarar för kostnaderna för tolken.

Jägarguiden finns på finska och svenska. Oma Riista -appen är behändig vid upprätthållandet av jakt- och skjutkortet.

Vad händer efter jägarexamen?

När du har avlagt provet för jägarexamen med godkänt resultat får du per post en anmodan om att betala jaktvårdsavgiften för innevarande år. Det lönar sig också att genast logga in i tjänsten Oma riista på sidan riista.fi. Där kan du också skriva ut din faktura för jaktvårdsavgiften genast när du anslutits till jägarregistret. När du har betalat denna avgift träder ditt jaktkort omedelbart i kraft.

Jaktvårdsavgiften ska betalas varje år om du vill att ditt jaktkort ska vara i kraft. Efter fem på varandra följande obetalda år måste jägarexamen avläggas på nytt.

Inte ens ett felfritt avläggande av examen garanterar ännu en kunnig jägare. Jaktfärdigheten uppstår först vid säker vapenhantering, säker skjutskicklighet, jakterfarenhet och kontinuerligt lärande.

Även om skytteutbildningen inte är en obligatorisk del av jägarexamen rekommenderar vi mycket varmt att du går skytteutbildningen antingen före provet eller strax efter att du avlagt examen. I skytteutbildningen får du inte bara lära dig om skjutskicklighet, utan du får också tips och förståelse för att skaffa ett vapen.

Om du inte har en jägare eller hobbyskytt som introducerar dig i säker vapenhantering i din närmaste krets, ska du till exempel delta i Jägarförbundets ABC-utbildning i jaktskytte. Andra anordnare av skytteutbildning är till exempel skytte- och jaktföreningar, Försvarsutbildningsföreningen samt privata utbildare.

 

Se på videon vad som händer i jaktskytteprovet:

Om du tänker jaga dovhjort, kronhjort, sikahjort, rådjur, älg, vitsvanshjort, skogsvildren, brunbjörn eller vildsvin med räfflat kulvapen, behöver du förutom jaktkortet också ett godkänt skjutprov. Viltcentralen ansvarar för kraven på och mottagandet avskjutproven.

Info
Finlands viltcentral

Finlands viltcentral ansvarar för jägarkvalifikationen. Viltcentralen främjar en hållbar viltekonomi, stödjer viltvårdsföreningarnas verksamhet och sköter genomförandet av spelpolicyn och ansvarar för de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivs för den. 

Läs mer på hemsida: