Vapenlicens är till sin rätta benämning ett vapentillstånd. Så här skaffar du det

Teksti: Kirsi Färm  Valokuvat: Pekka Rousi  09.03.2023
Processen för vapentillstånd kan pågå från några dagar till veckor beroende på resurserna i polisinrättningens tillståndstjänst. Skaffa vapnet i god tid så att du har tillräckligt med tid att bekanta dig med vapnet och öva på att säkert använda det innan du ger dig ut på jakt!
Skaffa vapnet i god tid så att du har tillräckligt med tid att bekanta dig med vapnet och öva på att säkert använda det innan du ger dig ut på jakt!
Tillstånd att bära vapen, dvs. officiellt vapentillstånd söker du hos polisen för innehav av vilket skjutvapen som helst. Med vapentillstånd förvärvar och innehar du förutom vapnet även vapendelar och ammunition. Jaktpilbågen behöver inget vapentillstånd.

För att polisen ska kunna bevilja vapentillstånd måste ansökan först motiveras.

Du kan alltså ansöka om ett vapen om du har ett lämpligt användningsändamål för vapnet, såsom jakt. Tillstånd kan nämligen beviljas endast för ett sådant vapen som lämpar sig för det ändamål du uppger. Vapnet får inte vara onödigt eldkraftigt eller effektivt i förhållande till det vilt som jagas med vapnet.

Jakt som hobby kan motiveras med en avlagd jägarexamen och den jaktvårdsavgift som betalats under innevarande period. Du måste dessutom ha en plan för vilket vilt du tänker jaga med vapnet och var du har rätt att jaga.

Från fall till fall avgörs om sökandens berättelse kan ses vara en tillförlitlig utredning eller om ytterligare utredningar krävs i ärendet.

Motiveringarna bekräftas när du i ansökan nämner allt som kan förorda tillståndet, till exempel medlemskap i en jaktförening (prov) eller aktivt utövande av banskytte.

Vid själva ansökningstillfället lönar det sig att ta med alla medlemskort och betalningsverifikat som underlättar ansökan, till exempel Jägarförbundets medlemskort och kvitton på andra (medlems) avgifter, gästtillstånd eller till exempel Forststyrelsens småviltstillstånd.

Om du ansöker om flera tillstånd på en gång ska du ha en egen motiveringsblankett för varje vapen.

En person som fyllt 18 år kan ansöka om tillstånd för salongsgevär, gevär eller hagelgevär. En person som fyllt 15 år kan med vårdnadshavarens samtycke ansöka om parallelltillstånd för en myndig persons vapen (salongsgevär, gevär och hagelgevär).

Man kan som 20-åring ansöka om att skaffa en miniatyrpistol eller en miniatyrrevolver för avlivning med fälla eller grytjakt, och för detta behövs dessutom ett intyg över aktivitet som utfärdats av jaktvårdsföreningen.

Den senaste vapenlagen finns alltid i Finlex.

Kontrollera alltid den mest aktuella informationen om vapentillståndsärenden hos polisen på adressen poliisi.fi/hae-aselupaa

Så här framskrider tillståndet att köpa vapen, dvs. förvärvstillståndet

 1. Boka tid hos polisinrättningen. Du kan boka tid vid vilken inrättning som helst där vapentillståndsärenden behandlas på adressen asiointi.poliisi.fi
 2. Skriv ut och fyll i motiveringsblanketten omsorgsfullt. Om du ansöker om tillstånd enligt skjutvapenlagen för jakt, använd blankett Ase 06: Motiveringsblankett vid ansökan om tillstånd enligt skjutvapenlagen på basis av jakt. Alla blanketter hittar du på poliisi.fi/lomakkeet.
 3. Kom till polisinrättningen vid överenskommen tidpunkt. Lämna in motiveringsblanketten till en tjänsteman som kan ställa några grundläggande frågor om till exempel kaliber, användningsändamål eller förvaring av vapen.
  1. Tag med
   • pass eller identitetskort. Körkortet duger inte för att styrka identiteten.
   • blankett Ase 06, som alltså är din skriftliga ansökan
   • övriga handlingar som krävs för motivering (t.ex. Jägarförbundets medlemskort, kvitto på jaktvårdsavgift eller medlemskap i jaktförening, medlemskort för skytteförening osv.)
   • om du är värnpliktig behöver du också ta med dig militärpass, civiltjänstgöringsintyg, uppbådsintyg eller intyg över befrielse från tjänstgöring
 4. Tillståndet betalas då man ansöker om det. Om du vet att du ansöker om ett annat vapentillstånd inom en kort tid, lönar det sig att försöka lämna in dem samtidigt. Vapentillståndet kostade 90 € år 2021 och tilläggstillstånd för samma tillståndstyp som söktes samtidigt 42 €. Priserna kan ändra årligen; kontrollera priset hos polisen.
 5. Om du ansöker om ditt första tillstånd reserverar polisen dig tid för en personlig intervju.
 6. Efter att tillståndet beviljats får du ett tillstånd att köpa vapen som gäller ett år. Vapnet måste skaffas inom denna tidsfrist.
 7. När du har skaffat vapnet måste du uppvisa det vid polisinrättningen inom 30 dygn. Du får för uppvisandet separata anvisningar i samband med inköpstillståndet.
 8. Du får ett vapentillstånd av plast som är lika stort som ett kreditkort. Ha alltid tillståndet med dig när du transporterar och använder vapnet.

Vad händer vid vapentillståndsintervjun?

När du ansöker om vapentillstånd för första gången bedömer polisen din lämplighet genom att intervjua dig personligen.  Med hjälp av intervjuer för vapentillstånd utreder polisen din lämplighet som innehavare av skjutvapen.

Intervjun görs antingen av polisen eller alternativt av en civil tjänsteman som arbetar inom tillståndstjänsten. Du behöver inte vara nervös för intervjun eller att möta polisen. Du klarar dig genom att vara dig själv och svara ärligt och heltäckande på frågorna.

Så kallade lämplighetstest görs inte längre. Testerna slopades i samband med reformen av vapenlagen år 2018.

Intervjun tar cirka en halv timme. Intervjuaren genomför intervjun på det sätt hen anser vara bäst, dock genom att följa en viss struktur av frågor, och därför kan man ställa andra frågor till din vän än till dig. Av dessa behöver man inte dra slutsatser i fråga om beviljande eller förvägrande av tillstånd. Intervjuns innehåll påverkas också av din egen vilja att berätta om saker.

I intervjun ställs preciserande frågor om var och hur du tänker använda vapnet och hur du kommer att förvara det. Även säker användning av vapen och vapenlagstiftningen kan komma på tal, men genom vanlig kunskap om innehav, säker transport och förvaring klarar du frågorna. I Jahtimedia finns omfattande artiklar samlade om förvaring av vapen och patroner samt transport av vapen.

Dessutom kan polisen ställa personliga frågor om ditt liv, dina framtidsplaner, dina livshanteringsfärdigheter, ditt hälsotillstånd och ditt alkoholbruk och andra rusmedel. Ibland kan polisen också be att få ett läkarutlåtande innan tillståndsbeslutet fattas.

Om det före intervjun har framgått att du har varit i kontakt med polisen tidigare, kan man också diskutera dessa händelser. Brottsligt förflutet eller missbruk av rusmedel kan utgöra ett hinder för att få tillstånd.

Vid intervjun är i allmänhet endast intervjuaren och den intervjuade närvarande. Ibland kan intervjun bekräftas även av en annan intervjuare vid en ny omgång.

En minderårig som ansöker om parallelltillstånd kan komma på en tillståndsintervju med vårdnadshavaren, men intervjun genomförs endast med barnet.

Om du har lämnat in alla nödvändiga bilagor i samband med att du lämnat in ansökan, räcker det vid intervjun endast med identitetsbevis (inte körkort). Annars kan handlingarna kompletteras ännu under intervjun.

Efter intervjun fattas ett beslut om vapentillstånd

Efter intervjun kan beslutet om vapentillstånd muntligt delges dig genast eller skickas senare hem.

Om vapentillståndet beviljas i den form det har sökts, skickas beslutet inte hem. Du får däremot direkt ett inköpstillstånd för vapnet, dvs. förvärvstillstånd per post.

Om polisen beslutar att ställa villkor eller begränsningar för vapentillståndet får du ett beslut om vapentillstånd samt en besvärsanvisning hur överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen.

Om polisen avslår ansökan om vapentillstånd får du en delgivning i ärendet. Innan det slutliga beslutet ombeds du lämna in en tilläggsutredning i ärendet. I regel ges utredningen skriftligt, men den kan också presenteras muntligt vid polisinrättningen. Ett negativt beslut kan också överklagas hos förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delgivningen.

Vapentillstånd beviljas tills vidare, om det inte finns särskilda skäl för att bevilja tillståndet för viss tid.

Förvärvsrätten förfaller om du inte skaffar vapnet inom utsatt tid. I sådant fall ska ansökan returneras till polisinrättningen inom 30 dagar och tillståndet ska sökas på nytt.

30 dagar tid att visa upp vapnet

Inköpsblanketten innehåller fyra exemplar. När du beger dig med dessa till vapenaffären, sköter försäljaren ifyllandet av blanketterna. Du behöver även ha med dig ett identitetsbevis.

Två exemplar av tillståndet blir kvar hos försäljaren och två får du med dig. Ta dem med när du visar upp vapnet och överlämna blanketterna till polisen.

Efter att du köpt vapnet har du 30 dagar på dig att visa upp vapnet. Du kan boka tid via polisens elektroniska tidsbokningssystem.

När lönar det sig att ansöka om vapentillstånd?

Vapentillståndsprocessen kan pågå från några dagar till flera veckor beroende på resurserna i polisinrättningens tillståndstjänst.

Det lönar sig bland annat att beakta att det inte nödvändigtvis finns ledig tid i polisens elektroniska tidsbokningssystem ens med några veckors varsel. Dessutom kan det ta tid att hitta en intervjutid, för pappersarbete som tillståndet kräver samt för postleverans.

Om din närmaste polisinrättning är överbelastad kan du också ansöka om vapentillstånd från andra polisinrättningar.

Vapentillstånd söks mest under sommaren när höstens jaktsäsong närmar sig och på våren när snön smälter och bansäsongen börjar. Om möjligt lönar det sig alltså att ansöka om tillstånd i början av året. Då är det vanligtvis lugnare.

Att äga ett vapen gör dig inte till en skytt. Skaffa vapnet i god tid så att du har tillräckligt med tid att bekanta dig med vapnet och öva på att säkert använda det på skjutbanan innan du ger dig ut på jakt.