Miksi metsästetään?

Teksti: Teemu Simenius  Valokuvat: Jari Salonen  13.11.2023
peuravaara-alue
Metsästys on kestävää luonnon käyttöä, kuten on myös marjastus, sienestys ja kalastus. Metsästyksen motiivi ei ole eläimen tappaminen sen enempää, kuin ongelle mentäisiin siksi, että saataisiin tappaa kala, tai sienestämään siksi, että haluttaisiin tuhota sienen itiöemä. Kaikkiin näihin liittyy luonnonantimien hankkiminen ravinnoksi, kiitollisuus luonnosta saatavista raaka-aineista, luonnossa oleminen, jännitys apajan löytymisestä ja elämys sen haltuun saamisen tavoittelemisesta ja mahdollisesti haltuun saamisesta.

Luonnon ravintoketjut ovat oleellinen osa maapallon elämää ja kiertokulkua. Ihminen ja lihan käyttö on osa sitä, joskin ihminen voi tehdä käyttämänsä ravinnon suhteen omia päätöksiä.

Lue, miten tamperelainen Veera Kivistö toteuttaa riistavege-ruokavaliotaan.

Luonnosta saatu ravinto, liha mukaan lukien, on eettistä. Eläin on saanut toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään vapaana. Metsästysasetus säätää soveltuvista menetelmistä, jotta myös saaliiksi saaminen tapahtuu eettisesti.

Miten metsästäminen vaikuttaa luontoon?

Jotkin lajit ovat riittävän runsaslukuisia kestävän pyynnin toteuttamiselle, vaikka metsästys tai metsästämättömyys taikka ympäristön muutokset eivät vaikuta juurikaan lajin kantaan. Silti ihmistoiminta vaikuttaa moniin lajeihin, koska lähes kaikki pinta-ala on tavalla tai toisella ihmisen muokkaamaa.

Metsätalous, maatalous, tiestö, kaupungit ja rakennettu ympäristö vaikuttavat eläinten elinolosuhteisiin siten, että luonnon tasapaino ei toteudu. Jotkin lajit hyötyvät tästä ja niiden kantoja tulee säädellä ihmisen toimesta. Jotkin lajit aiheuttavat ihmistoiminnalle niin suurta haittaa tai vaaraa, että kantoja tulee pitää tarkoituksella melko alhaalla. Toiset lajit taas kärsivät elinympäristöjen puutteesta, jolloin niille pyritään tekemään sopivia ympäristöjä ja vähentämään kuolleisuutta esimerkiksi petojen poistolla ja metsästysrajoituksilla.

Lue lisää, minkä vuoksi esimerkiksi supikoiria ja minkkejä tarvitsee vähentää ihmisen toimesta.

Miten metsästys pidetään kestävänä

Metsästys on erittäin säädeltyä. Laskennoilla ja tutkimuksella hankitaan tietoa riistalajien runsaudesta. Saadun tiedon perusteella metsästysajoilla, pyyntiluvilla ja muilla rajoituksilla säädellään metsästystä pitäen se kestävänä.

Lue lisää, miten metsästysajat päätetään.

Luonnolle tyypillistä on jatkuva muutos. Monen lajin kannat vaihtelevat luontaisesti ja vaihteluun vastataan vuosittaisella säätelyllä. Tästä huolimatta suurimmalla osalla riistalajeista, etenkin pienriistan kohdalla, metsästyskuolevuus on niin pientä suhteessa muuhun kuolevuuteen, että pyynnillä ei ole vaikutusta tai vaikutus on äärimmäisen marginaalinen kannanvaihtelussa.

Säätely vastaa siitä, että metsästys on kestävää, vaikka yksittäinen metsästäjä ei olisi kovin perehtynyt kannanvaihteluihin.