Aseenkantolupa on oikealta nimeltään aselupa. Näin hankit sen:

Teksti: Kirsi Färm  Valokuvat: Pekka Rousi  29.10.2021
Aseenkantolupa on oikealta nimeltään aselupa.
Aselupa-prosessi voi kestää muutamasta päivästä viikkoihin riippuen poliisilaitoksen lupapalvelun resursseista. Hanki ase hyvissä ajoin, jotta sinulla on tarpeeksi aikaa tutustua aseeseen ja harjoitella sen turvallista käyttöä ennen metsälle lähtöä!
Aselupa eli vanhalta nimeltään aseenkantolupa on poliisilta anottava lupa minkä tahansa tuliaseen hallussapitoon. Aseluvalla hankitaan ja hallussapidetään aseen lisäksi myös sen osia sekä ammuksia. Metsästysjousi ei tarvitse aselupaa.

Tässä artikkelissa

Jotta poliisilla on perusteet myöntää aselupa, luvan hakeminen täytyy ensin perustella. 

Voit siis hakea asetta, jos sinulla on sille soveltuva käyttötarkoitus, kuten metsästysharrastus. Lupa voidaan antaa nimittäin vain sellaiselle aseelle, joka soveltuu ilmoittamaasi käyttötarkoitukseen hyvin. Ase ei saa olla tarpeettoman tulivoimainen tai tehokas sillä metsästettävään riistaan nähden.

Metsästysharrastuksen voi perustella suoritetulla metsästäjätutkinnolla ja kuluvan kauden maksetulla riistanhoitomaksulla. Sinulla täytyy lisäksi olla suunnitelma, mitä riistaa aseella aiot metsästää ja missä sinulla on oikeus metsästää. 

Tapauskohtaisesti päätetään, voidaanko hakijan kertomusta pitää luotettavana selvityksenä vai vaaditaanko asiassa lisäselvityksiä.

Perusteluja vahvistaa, kun mainitset hakemuksessa kaiken sen, mikä voisi puoltaa lupaa, kuten esimerkiksi metsästysseuran (koe)jäsenyyden tai aktiivisen rata-ammunnan harrastamisen.

Itse hakutilaisuuteen kannattaa ottaa mukaan kaikki hakua helpottavat  jäsenkortit ja maksutositteet, kuten esimerkiksi Metsästäjäliiton jäsenkortti ja kuitit muista (jäsen)maksuista, vierasluvasta tai esimerkiksi Metsähallituksen pienriistaluvan maksusta. 

Jos haet kerralla useampaa lupaa, sinulla täytyy olla jokaiselle aseelle oma perustelulomake.

18 vuotta täyttänyt henkilö voi hakea lupaa pienoiskivääriin, kivääriin ja haulikkoon. 15 vuotta täyttäny voi hakea rinnakkaislupaa täysi-ikäisen aseeseen (pienoiskivääriin, kiväärin ja haulikkoon) huoltajan suostumuksella. 

Pienoispistoolin tai pienoisrevolverin hankkimista loukkulopetusta tai luolametsästystä varten voi hakea 20-vuotiaana, ja siihen tarvitsee lisäksi riistanhoitoyhdistyksen antama harrastustodistus aktiivisuudesta. 

Tuorein aselaki löytyy aina Finlexistä.

Tarkista aina ajankohtaisin tieto aselupa-asioista poliisilta osoitteesta poliisi.fi/hae-aselupaa

Näin aselupa eli aseen hankkimislupa etenee

 1. Varaa aika poliisilaitokselle. Voit varata ajan minne tahansa laitokselle, jossa aselupa-asioita käsitellään osoitteessa asiointi.poliisi.fi
 2. Tulosta ja täytä perustelulomake huolella. Jos haet ampuma-aselain mukaista lupaa metsästysperusteella, käytä lomaketta Ase 06: Perustelulomake haettaessa ampuma-aselain mukaista lupaa metsästysperusteella. Kaikki lomakkeet löydät poliisi.fi/lomakkeet
 3. Saavu poliisilaitokselle sovittuna aikana. Jätä perustelulomake virkailijalle, joka saattaa kysyä sinulta joitain peruskysymyksiä esimerkiksi haettavaan kaliiperiin, käyttötarkoitukseen tai aseen säilyttämiseen liittyen.
  1. Ota mukaan 
   • passi tai henkilökortti. Ajokortti ei kelpaa henkilöllisyyden todistamiseen.
   • lomake Ase 06, joka on siis kirjallinen hakemuksesi
   • muut perustelemiseen vaadittavat asiakirjat (esim. Metsästäjäliiton jäsenkortti, kuitti riistanhoitomaksusta tai metsästysseuran jäsenyydestä, ampumaseuran jäsenkortti jne.)
   • jos olet palvelusvelvollinen, tarvitset mukaan myös sotilaspassin, siviilipalvelustodistuksen, kutsuntatodistuksen tai todistuksen palvelusta vapauttamisesta
 4. Lupa maksetaan samalla sitä haettaessa. Jos tiedät hakevasi lyhyen ajan sisällä toista aselupaa, ne kannattaa pyrkiä jättämään samalla kertaa. Aselupa maksoi vuonna 2021 90 € ja saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 42 €. Hinnat voivat muuttua vuosittain; tarkista hinta poliisilta.
 5. Jos haet ensimmäistä lupaa, poliisi varaa sinulle ajan henkilökohtaiseen haastatteluun. 
 6. Luvan myöntämisen jälkeen sinulle lähetetään aseenostolupa, joka on voimassa vuoden verran. Ase täytyy hankkia tämän määräajan puitteissa.
 7. Kun olet hankkinut aseen, se täytyy käydä näyttämässä poliisilaitoksella 30 vuorokauden sisään. Saat näyttöön erilliset ohjeet ostoluvan mukana.
 8. Sinulle lähetetään muovinen luottokortin kokoinen aselupa. Pidä lupa aina mukanasi asetta kuljettaessasi ja käyttäessäsi.

Lue lisää: Millainen haulikko sopii naiselle tai nuorelle? Ampumakouluttajan vinkit

Mitä aselupahaastattelussa tapahtuu?

Kun haet aselupaa ensimmäisen kerran, poliisi arvioi soveltuvuutesi haastattelemalla sinua henkilökohtaisesti.  Aselupahaastattelujen avulla poliisi selvittää soveltuvuuttasi ampuma-aseen hallussapitäjäksi.

Haastattelun tekee joko poliisi tai vaihtoehtoisesti lupapalvelussa työskentelevä siviilivirkailija. Poliisin kohtaamista tai haastattelua ei tarvitse jännittää. Pärjäät olemalla oma itsesi ja vastaamalla rehellisesti ja kattavasti kysymyksiin. 

Niin sanottuja soveltuvuustestejä ei enää tehdä. Testeistä luovuttiin aselakiuudistuksen yhteydessä vuonna 2018.

Haastattelu kestää noin puoli tuntia. Haastattelija suorittaa haastattelun parhaaksi näkemällään tavalla, kuitenkin tiettyä kysymysrunkoa noudattaen, ja sen vuoksi kaveriltasi voidaan kysyä eri kysymykset kuin sinulta. Näistä ei tarvitse vetää johtopäätöksiä luvan myöntämisen tai eväämisen suhteen. Haastattelun sisältöön vaikuttaa myös oma halukkuutesi kertoa asioista.

Haastattelussa kysytään tarkentavia kysymyksiä siitä, missä ja miten asetta aiot käyttää sekä miten sitä tulet säilyttämään. Myös aseen turvallinen käyttö ja aselainsäädäntö voivat tulla puheeksi, mutta kysymyksistä selviää tavallisella tietämyksellä aseen hallussapidosta, turvallisesta kuljettamisesta sekä säilyttämisestä. Jahtimediaan on koottu kattavat artikkelit aseen ja patruunan säilyttämisestä sekä aseen kuljettamisesta

Lisäksi poliisi voi kysyä sinulta henkilökohtaisia kysymyksiä elämästäsi, tulevaisuuden suunnitelmistasi, elämänhallintataidoistasi, terveydentilastasi ja alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä. Joskus poliisi voi pyytää toimittamaan myös lääkärinlausunnon ennen lupapäätöksen tekemistä.

Jos ennen haastattelua on selvinnyt, että olet ollut poliisin kanssa tekemisissä aiemmin, voidaan näistä tapahtumista myös keskustella. Rikollinen menneisyys tai päihteiden väärinkäyttö voivat olla este luvan saamiselle.

Haastattelussa ovat yleensä läsnä vain haastattelija ja haastateltava. Joskus harvoin haastattelun voi varmistaa uudella kierroksella myös toinen haastattelija.

Rinnakkaislupaa hakeva alaikäinen voi tulla lupahaastatteluun huoltajan kanssa, mutta haastattelu käydään vain lapsen kanssa.

Jos olet  toimittanut kaikki tarpeelliset liitteet hakemuksen jättämisen yhteydessä, riittää haastatteluun mukaan vain henkilöllisyystodistus (ei ajokortti). Muuten asiakirjoja voi täydentää vielä haastattelun aikana.

Haastattelun jälkeen tehdään aselupapäätös

Haastattelun jälkeen aselupapäätös voidaan kertoa sinulle heti suullisesti, tai se lähetetään myöhemmin kotiin.

Jos aselupa myönnetään sellaisena kun sitä on haettu, päätöstä ei lähetetä kotiin. Saat sen sijaan suoraan aseen ostoluvan eli hankkimisluvan postitse. 

Jos poliisi päättää asettaa aselupaan ehtoja tai rajoituksia, sinulle toimitetaan aselupapäätös sekä valitusosoitus, jonka mukaan päätökseen voi hakea muutosta hallinto-oikeudesta.

Mikäli poliisi evää aselupahakemuksen, saat saa asiasta tiedoksiannon. Ennen lopullisen päätöksen tekemistä sinulta pyydetään lisäselvitystä asiasta. Pääsääntöisesti selvitys annetaan kirjallisesti, mutta se on mahdollista esittää myös suullisesti poliisilaitoksella. Kielteisesta päätöksestä voi myös valittaa hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

Aselupa myönnetään toistaiseksi, ellei ole erityistä syytä määrätä sitä määräajaksi. 

Hankkimisoikeus raukeaa, jos et hanki asetta määräajassa. Tämän jälkeen hakemus on palautettava 30 päivän kuluessa poliisilaitokselle ja lupaa on haettava uudestaan. 

30 päivää aikaa esittää ase

Ostolomakkeessa on neljä kappaletta. Kun marssit niiden kanssa asekaupoille, myyjä hoitaa lomakkeidein täytön. Tarvitset mukaan myös henkilöllisyystodistuksen.

Kaksi sivua luvasta jäävät myyjälle ja kaksi saat mukaasi. Ota ne mukaan, kun menet esittämään asetta, ja luovuta lomakkeet poliisille. 

Aseen oston jälkeen sinulla on 30 päivä käydä esittämässä ase. Näyttöön voi varata ajan poliisin sähköisestä ajanvarausjärjestelmästä.

Lue lisää: Neljä ehdotonta aseturvallisuussääntöä

Mihin aikaan aselupaa kannattaa hakea?

Aselupaprosessi voi kestää muutamasta päivästä useisiin viikkoihin riippuen haettavan poliisilaitoksen lupapalvelun resursseista. 

Huomioon kannattaa ottaa muun muassa se, ettei poliisin sähköisestä ajanvarausjärjestelmästä välttämättä löydy vapaata aikaa muutaman viikonkaan varoitusajalla. Lisäksi aikaa saattaa kulua haastatteluajan löytämiselle, luvan vaatimiin paperitöihin sekä postin toimitukseen. 

Jos lähin poliisilaitoksesi on ruuhkainen, voit hakea aselupaa myös muilta laitoksilta.

Aselupia haetaan eniten kesän aikana, kun syksyn metsästyskausi lähenee sekä keväällä lumien sulaessa, kun ratakausi alkaa. Mikäli mahdollista, luvan hakeminen kannattaa ajoittaa siis alkuvuoteen. Silloin on yleensä rauhallisempaa.

Aseen omistaminen ei vielä tee ampujaa. Hanki ase hyvissä ajoin, jotta sinulla on tarpeeksi aikaa tutustua aseeseen ja harjoitella sen turvallista käyttöä ampumaradalla ennen metsälle lähtöä.

Aselupaa tai haastatteluaikaa odotellessa voit lukea esimerkiksi siitä, miten nuori tai nainen löytää itselleen sopivan haulikon, tai miten kiväärin kiikarista saadaan parhaat tehot irti. Rekyyliä ei kannata pelätä ja sen aiheuttamasta kammosta on mahdollista päästä eroon.