Mitä on eettinen metsästys?

Teksti: Kirsi Färm  15.04.2024
Riistanhoito on tärkeässä osassa eettisessä metsästyksessä.
Eettisessä metsästyksessä kunnioitetaan riistaeläimiä, niiden elinympäristöä ja muita metsästykseen liittyviä tekijöitä. Nuolukivet ovat tärkeässä osassa riistanhoitotyössä.
Metsästyksen eettiset ohjeet luovat pohjan sille, miten me metsästäjät toimimme ja miten arvostamme luontoa. Eettiset ohjeet auttavat jokaista metsästäjää miettimään, mitä harrastus todella merkitsee ja mitä sillä tavoitellaan. Ohjeet pyrkivät myös vahvistamaan metsästyksen asemaa yhteiskunnassa.

Eettisissä ohjeissa painotetaan riistaeläinten, luonnon ja muiden ihmisten kunnioittamista sekä oikeudenmukaisuutta. Arvostettuja ominaisuuksia metsästäjässä ovat luotettavuus, vastuuntuntoisuus, osaaminen ja muiden huomioon ottaminen.

Eettisesti hyväksyttävään metsästykseen kuuluu useita vaiheita:

  1. Riistan etsiminen, löytäminen ja sopivalle ampumaetäisyydelle pääseminen.
  2. Valitun saalisyksilön mahdollisimman kivuttoman tappamisen varmistaminen.
  3. Saaliin kunnioittaminen ja sen tarkka hyödyntäminen.

Jos joku näistä asioista jää puuttumaan, metsästystä ei enää voida pitää eettisenä. Tietyissä poikkeustapauksissa, kuten vahinkoperusteista johtuen, voi kuitenkin olla perusteltua poiketa saaliin täydellisestä hyödyntämisestä.

Hyvien metsästystapojen mukaisesti vastuullinen metsästäjä ei pyri saamaan saalista helpoimman reitin kautta. Vaivannäkö saaliin saamiseksi tuo onnistumisen iloa, ja tämä on havaittavissa erityisesti onnistuneen riistalaukauksen jälkeen.

Metsästyksen kestävyys taataan osallistumalla riistalaskentoihin, noudattamalla asetettuja saaliskiintiöitä ja keskittämällä pyynti ensisijaisesti nuoriin yksilöihin. Lisäksi kestävä metsästys vaatii, että metsästysverotus sovitetaan yhteen kyseisen lajin kannan koon ja kehityksen kanssa.

Riistatiedon kerääminen ja analysointi ovat avainasemassa metsästyksen jatkuvuuden turvaamisessa. Tämä tieto auttaa hallinnoimaan eri riistalajien kantoja ja niiden elinympäristöjä sekä suunnittelemaan niiden hoitoa. Vuosittaiset riistakolmiolaskennat ovat merkittäviä tapahtumia riistatiedon keräämisessä. ne tarjoavat tietoa niin metsäkanalintujen poikueista kesällä kuin riistaeläinten jäljistä talvella. Peltokolmiolaskennat puolestaan antavat arvokasta tietoa metsäriistakantojen vaihteluista ja metsästettävyydestä kulttuuriympäristöissä.

Lue lisää metsästyksen eettisistä ohjeista

Eettisesti ja kestävästi hoidettu riistaruokinta on oleellinen osa riistanhoitotyötä. Kestävässä riistaruokinnassa huomioidaan ruokintaan liittyvät haitat ja hyödyt, ruokittavan riistalajin tarpeet sekä lajin mahdolliset metsästykselliset tarpeet. Lisäksi otetaan huomioon myös eläintaudit sekä itse ruokinnasta että eläinten maastoon sijoittumisesta johtuvat mahdolliset haitat: Kestävän riistanruokinnan ohjeet

Suomen riistakeskuksen metsästyksen eettiset ohjeet

Riistalaukaukseen valmistautuminen alkaa jo paljon ennen liipaisimen puristamista. Aseturvallisuus, kohteen tunnistaminen, turvalliset ampumasektorit, olosuhteiden realiteetit ja etäisyyden arviointi ovat kaikki oleellisia osia onnistuneessa kaadossa tai pudotuksessa. Tässä jutussa keskitymme etäisyyksiin. On tärkeää osata arvioida, milloin riista on liian kaukana: Eettisen riistalaukauksen etäisyydet

Metsästäjä ja kirjailija Aleksi Lumme pohtii: Mikä oikeuttaa riistalihan syömiseen

Vieraspetopyynti jakaa mielipiteitä ja siitä liikkuu paljon paikkaansapitämätöntä tietoa. Kokosimme tähän Jahtimedian artikkeliin kaikki tähän mennessä julkaistut Jahtimedian jutut vieraspeto- ja rautapyynnistä.

Tästä jutusta opit, mitä luolametsästyksessä tapahtuu, miksi sitä tehdään ja miten luolapyyntiä toteutetaan eettisesti.

Onko mahdollista tasapainotella lihansyönnin ja kasvissyönnin välillä eettisesti ja ekologisesti? Tästä hyvänä esimerkkinä toimii nuori tamperelainen metsästäjä Veera Kivistö - Riistavege.

Metsästys on sukupolvia yhdistävä elämäntapa ja harrastus, jossa korostuvat hyöty ja luontoelämykset sekä yhdessäolo myös koko perheen kesken. Niin ikään ruoan eettisyys ja ekologisuus merkitsevät yhä enemmän kuluttajille. Lue, miten metsästys yhdistää ikään katsomatta.